Приветствую Вас, Гость
Главная » 2012 » Январь » 27 » Гречишкіна О. О. Бюджетування як метод управління прибутком підприємства
17:29
Гречишкіна О. О. Бюджетування як метод управління прибутком підприємства

Гречишкіна О.О.

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Втуп. Розвиток та функціонування сучасної економіки неможливий без ефективно діючих підприємств, оскільки кожне з них забезпечує стабільність держави. Провідна роль в соціально-економічному розвитку окремого підприємства відводиться його прибутку, оскільки саме він забезпечує стійкий розвиток та збільшення ринкової вартості бізнесу. Тому ефективне та безперервне управління формуванням і використанням прибутку є невід’ємною складовою фінансового менеджменту підприємства. Одним з найбільш ефективних інструментів сучасного внутрішнього управління є бюджетування. 

Вивченню теоретичних і практичних аспектів бюджетування приділяється багато уваги вітчизняними та закордонними вченими-економістами. Але перш ніж розглянути сутність бюджетування, потрібно дати визначення терміну «бюджет». Так, Ч.Хорнген, Дж.Фостер та Ш. Датор [1, с. 249] стверджують, що «бюджет – це кількісний вираз запропонованого менеджерами плану дій на майбутній період часу та допомога у його координації і здійсненні».

Джай К.Шим та Джойл Г. Сігел [2] дають наступне визначення: «Бюджет – це річний фінансовий план компанії, …він є інструментом як планування, так і для контролю» .

У вітчизняній літературі даний термін почав використовуватись зовсім недавно. Так, В.Є. Хруцький та В.В. Гамаюнов  вважають, що бюджет – це фінансовий план, що охоплює усі сторони діяльності організації, який дає змогу спів ставляти всі витрати та отримані результати в фінансових термінах на майбутній період в цілому та за окремими його частинами.

В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова [4, с. 182] та О.Н. Волкова [5, с.6] під бюджетом розуміють кількісний план діяльності підприємства у грошовому вимірі.

А.М. Поддєрьогін [6, с. 212] визначає бюджет як фінансовий документ, створений для виконання дій, що допускаються, який охоплює всі сторони діяльності підприємства.

Як бачимо, підходи відомих вчених-економістів стосовно сутності бюджету підприємства у більшості співпадають чи доповнюють одна одну.

У загальному вигляді бюджетування є основою [3, с. 31]: планування та прийняття управлінських рішень на підприємстві; оцінки всіх аспектів фінансової спроможності підприємства; укріплення фінансової дисципліни та підпорядкування інтересів окремих структурних підрозділів інтересам підприємства в цілому та власникам його капіталу.

Узагальнюючи усі зазначені підходи, можна сказати, що бюджетування – це технологія фінансового планування, обліку та контролю доходів і витрат, отримуваних від бізнесу на всіх рівнях управління, що дає змогу аналізувати прогнозовані фінансові показники й управляти з їх допомогою ресурсами підприємства. Сутність бюджетування полягає у розробці системи бюджетів діяльності підприємства та його підрозділів на основі оцінки майбутніх результатів виходячи з поточних та стратегічних цілей господарювання, а також контролюванні виконання цих бюджетів.

Однак, треба підкреслити, що, незважаючи на велику кількість робіт, присвячених питанням бюджетування, ще недостатньо розкрито можливість використання даного процесу в управління прибутком підприємства.

Постановка завдання. Проблема управління прибутком підприємства сьогодні є досить актуальною, оскільки прибуток – це база фінансової якості та збереження доходів починаючи з рівня підприємства і закінчуючи  державою в цілому. У цей же час бюджетування є основою сучасного внутрішньо фірмового управління. Тому  метою цього дослідження є дослідження та систематизація основних теоретичних засад формування та використання бюджету прибутків та витрат підприємства.

Результати дослідження. Бюджет прибутків і витрат є одним з основних та найважливіших бюджетів підприємства. Його призначення полягає в тому, щоб показати співвідношення всіх доходів від реалізації у плановому періоді до його реального стану. Цей бюджет показує ефективність господарської діяльності у майбутньому періоді, а також дає змогу спрогнозувати структуру собівартості продукції, що виробляється. Бюджет прибутків і витрат підприємства дуже схожий на форму №2 фінансової звітності, але має певні відмінності. По-перше, бюджет прибутків і витрат складається не лише для підприємства, а й для окремих проектів, бізнесів чи центрів фінансової відповідальності. І, по-друге, структура собівартості в бюджеті прибутків і витрат визначається для управління фінансами підприємства, витратної та прибуткової частин діяльності підприємства, а не для фіскальних потреб.

Для складання бюджету прибутків і витрат потрібно перш за все визначити загальний оборот підприємства та його динаміку на майбутній бюджетний період на основі прогнозів збуту, що надаються планово-економічною службою чи відділом маркетингу. Потім розраховується норматив резерву для розрахунків з бюджетом у вигляді фіксованого на весь бюджетний період відсотка від загального обігу, який є різним для кожного виду бізнесу в залежності від специфіки господарської діяльності. Розробляючи цей бюджет, слід розділяти всі види витрат на умовно-змінні та умовно-постійні. Це необхідно для розрахунку маржинального прибутку підприємства: визначення точки беззбитковості, еластичності попиту за ціною, управління маржинальним доходом і т.п.

Отже бюджет прибутків і витрат підприємства повинен включати наступні статті: загальний оборот; резерв для розрахунків з бюджетом; чиста виручка від реалізації; умовно-змінні витрати; маржинальний прибуток; умовно-постійні витрати; оподаткований прибуток; податок на прибуток; чистий прибуток.Допомогою при складанні бюджету  для планування прибутків і витрат можуть бути різноманітні комп’ютерні програми, що дозволять обрати найкращий варіант серед можливих альтернатив в умовах невизначеності.

Висновки. Отже, для ефективного управління прибутком підприємства доцільно використовувати систему бюджетування, а саме бюджет прибутків і витрат підприємства. Цей бюджет дає змогу визначити рентабельність виробництва, масу прибутку та можливості його використання. Завдяки цьому бюджету фінансові менеджери можуть визначити точку беззбитковості, виділити найважливіші види витрат для даного виду діяльності, визначити нормативи перерахувань до державного бюджету за результатами господарської діяльності на бюджетний період. 

Література

1. Хорнген Ч., Фостер Дж., Датор Ш. Управленческий учет / Пер. С англ. – 10-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2005. – 1008 с.

2. Джай К. Шим. Джойл Г. Сигел. Основы коммерческого бюджетирования / Пер. с англ. – СПб.: Пергамент, 1998. –  496с.

3. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финасы и статистика, 2005. – 464 с.

4. Домбровський В.М., Гнилицька Л.В., Коришикова Р.С, Управлінський облік: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред.. В.М. Домбровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 236с.

5. Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 272с.

6. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2002. – 570 с. 

Категория: Прибуток підприємства | Просмотров: 834 | Добавил: Aspelena | Теги: управління, прибуток, підприємство, бюдетування | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]